A106-1 – HV Thanh Thoa – GV Hà

Học viên đăng nhập bằng thông tin sau:

Name: Tên học viên
Pass: 123456

Tên học viên: Nguyễn Thị Thanh Thoa
Sđt: 0945xxx528
Địa chỉ: Tiền Giang
Trình độ học: Nâng cao
Lĩnh vực: Sản xuất giày
Lịch học: 19h.30 Thứ 2 -4 – 6
Ngày học: 11/01/2019
Giáo viên dạy: Hải Hà