A115-1 – HV Nguyên – GV c PhươngHọc viên đăng nhập bằng thông tin sau:

Name: Tên học viên
Pass: 123456